Mahalleler Birliğinden Bir Zafer Daha

01/08/2019
Son Ziyaretçi Tarihi 29/01/2023 06:12:52

Derbent halkının ve Sarıyer Belediyesinin Danıştaya yaptığı itiraz Altıncı Dairede 2019/415-2019/6093 karar numarasıyla görüşülerek karara bağlandı ve karar neticesinde Sarıyer Belediyesi, Belediye Meclisi tarafından 2981 ve 6036 sayılı Kanun hükmü esas alınarak “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi, Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi İslah İmar Plan”ının hazırlandığı, hazırlanan ıslah imar planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca değerlendirmek üzere İBB’ye gönderildiği plan teklifinin gelişinden itibaren üç ay içinde İBB Meclisi tarafından nazım imar planına uygunluğu yönünden incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken bu usule uyulmaksızın gönderilen plan teklifinin incelemeye yetkili olan İBB Meclisine sunulmaksızın 2981 sayılı ve mülga 2805 sayılı İmar Affı kanunlarında İstanbul Boğazı İstisna tutulduğu 2960 sayılı kanuna göre geçici maddelerdeki süreler dolduğu dolayısıyla Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme alanlarında ıslah imar planı yapılamayacağından bahisle teklifin iadesine yönelik olarak tesis edilen dava konusu İmar ve Şehircilik daire Başkanlığı işleminde yetki yönünden mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonuca ulaşıldığı belirtilen kararda, davanın reddine ilişkin temyize konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari dava Dairesi kararında isabet bulunmadığı belirtildi.

Karar sonucunda ise 2577 sayılı kanunun 49. Maddesine uygun bulunan davacının temyiz istemi kabul edilerek, Mahkeme kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile anılan kararının kaldırılarak özetlenen gerekçeyle davanın reddi yolundaki temyize konu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin ilgili kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak karar verildi.

Bu kararın diğer mahalleler içinde emsal teşkil etmesi nedeniyle Sarıyer Belediyesince hazırlanan Islah İmar Planları yeniden İBB Meclisince görüşülecek.

Seçim öncesi Mahalleler Birliğince hazırlanan taahhütnameye imza atması nedeniyle bu kez herhangi bir sorun çıkmadan Sarıyer Belediye Meclisince hazırlanan Islah İmar planlarının onaylanması bekleniyor. Bu durum örgütlü bir şekilde yıllardır mücadele eden Sarıyer Mahalleler Birliğinin haklı taleplerinin tescil edilmesi ve örgütlü mücadelenin kazanımı olarak değerlendiriliyor.

Mahalleler Birliğinden Bir Zafer DahaMahalleler Birliğinden Bir Zafer DahaMahalleler Birliğinden Bir Zafer Daha

İletişim

  • Adres

    Baltalimanı, Balta Liman Çayır Cd. No:12, Sarıyer İstanbul TR 34470
  • Sosyal Medya