SARIYER MAHALLELER BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ve STRATEJİK PLANDA YER ALMASINI İSTEDİĞİ TALEPLER RAPORU-TEMMUZ 2019

01/08/2019

HAZIRLAYAN KURUMLAR:


 • RUMELİHİSARÜSTÜ MAHALLE KOOPERATİFLERİ
 • RUMELİHİSARÜSTÜ MAHALLE DERNEĞİ
 • FATİH SULTAN MEHMET MAHALLE DERNEĞİ
 • FATİH SULTAN MEHMET MAHALLE MUHTARLIĞI
 • BALTALİMANI MAHALLE DERNEĞİ
 • BALTALİMANI MAHALLE MUHTARLIĞI
 • EMİRGAN MAHALLE KOOPERATİFİ
 • EMİRGAN MAHALLE DERNEĞİ
 • REŞİTPAŞA MAHALLE KOOPERATİFİ
 • REŞİTPAŞA MAHALLE DERNEĞİ
 • PINAR MAHALLE KOOPERATİFİ
 • PINAR MAHALLESİ MAHALLE DERNEĞİ
 • ÇAMLITEPE ( DERBENT) MAHALLE KOOPERATİFİ
 • ÇAMLITEPE ( DERBENT) MAHALLE DERNEĞİ
 • ÇAMLITEPE ( DERBENT) MUHTARLIĞI
 • POLİGON MAHALLE DERNEĞİ
 • CUMHURİYET MAHALLESİ MAHALLE DERNEĞİ
 • MAHALLEM ÇAYIRBAŞI DERNEĞİ
 • ÇAYIRBAŞI MAHALLESİ MUHTARLIĞI
 • KAZIMKARABEKİRPAŞA MAHALLE DERNEĞİ
 • KAZIM KARABEKİR PAŞA MAHALLE KOOPERATİFİ
 • KAZIMKARABEKİRPAŞA MAHALLE MUHTARLIĞI
 • KOCATAŞ MAHALLE KOOPERATİFLERİ
 • PTT EVLERİ MAHALLE DERNEĞİ
 • MERKEZ MAHALLESİ SARIDAĞÜSTÜ MAHALLE DERNEĞİGİRİŞ

Sarıyer Mahalleler Birliği yaklaşık 15 yıldır Sarıyer’in çeşitli Mahallelerinde “yerleşimlerinin hukuki güvenceye kavuşması” ana talebi etrafında bir araya gelmiş mahalle dernek ve kooperatiflerinin oluşturduğu birliktir. Kendi mahallesinde hukuki güvenceye ilişkin problem yaşayan, bu problemin çözümü doğrultusunda siyasal görüş, etnik kimlik, mezhep, cinsiyet, yaş v.b. ayrımcılıklara kapılmadan bir araya gelmiş cemiyetler zamanla birbiriyle irtibatlarını kuvvetlendirerek Saıyer Mahalleler Birliği’nin oluşturmuşlardır. Sarıyer Mahalleler Birliği bünyesinde Sarıyer Merkez Mah. Sarıdağ mevkii, Kocataş, PTT evleri, Kazım Karabekir Paşa, Çayırbaşı, Cumhuriyet, Poligon, Pınar, Derbent, Reşitpaşa, Emirgan, Baltalimanı, Fatih Sultan Mehmet, Rumelihisarüstü mahallelerinde bulunan mahalle dernek ve kooperatifleri yer almaktadır.

Sarıyer Mahalleler Birliği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi seçimlere katılacak tüm adayların davetli olduğu bir toplantı tertip etmişti. Toplantıda taleplerini ortaya koyan adayların açıklamalarını dinleyen Mahalleler Birliği mensupları, toplantıya katılan adaylardan “TAAHHÜTNAME” imzalamalarını da talep etmişti. Dosyamız ekinde yer alan taahhütname, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç ve Belediye Meclisi adayları adına partisinin ilçe başkanı tarafından imzalanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’n 41. Maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür. Bu doğrultuda Sarıyer Belediyesi’nin de Stratejik Plan hazırlamaya yönelik ilçede bulunan derneklerin, muhtarların ve diğer partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve meslek örgütlerinin katılımıyla toplantılar yaptığını, stratejik plana işlenecek hedefleri belirlemek üzere anketler düzenlediğini de izlemekteyiz.

Sarıyer Mahalleler Birliği Stratejik Plan’da yer almasını talep ettiği konuların, sorunların, taleplerin tespiti doğrultusunda 31 Mart sonrası harekete geçmiştir. Demokratik işleyişi kendisi için olmazsa olmaz sayan mahalleler birliği unsurları mahallelerde muhtarlar, dernek/kooperatif üyeleri ile tüm mahallelinin katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılarda belediye hizmetleri bağlamında mahalle sorunları değerlendirilmiştir. Mahallelerde düzenlenen toplantılarda her mahalle için stratejik planda yer almasını bekledikleri konu başlıkları ortaya çıkmıştır. Akabinde Sarıyer Mahalleler Birliği ortak değerlendirme toplantısı yapmıştır.

Aynı zamanda bu toplantılarda sorunların tespiti, taleplerin açığa çıkarılmasının demokratik işleyişe kavuşturulmasının öneminin yanı sıra söz konusu taleplerin tasarım, projelendirme süreçleri ile sonuçlarının da demokratik usullerle değerlendirilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.

Yapılan toplantılar neticesinde ortaya çıkan talep ve beklentilerin tasnifi neticesinde, stratejik planda yer almasını beklediğimiz konu başlıklarının sağlıklı işleyişe sahip olması açısından;

• Tek tek mahalleler ele alınarak düzenlenebilecek konular

• Birkaç mahalle için ortaklaşa düşünülmesi gereken konular

• Tüm Sarıyer için düzenlenebilecek konular

olarak ayrıştığı görülmüştür. Bu nedenle raporumuzda önce tüm Sarıyer’i ilgilendiren konu başlıkları ile birkaç mahallenin birlikte yararlanması gözetilerek düzenlenebilecek konu başlıkları birlikte yer almaktadır. Tek tek mahalle talepleri raporumuz ekindedir.

SARIYER MAHALLELER BİRLİĞİ STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI

1. Sarıyer Mahalleler Birliği; Stratejik Plan’da geliştirilecek yaklaşımın, mahallelerimizdeki yerleşimcilerin haklarını koruyarak, uzun yıllara dayalı mahalle kültürümüzün ve komşuluğumuzun bozulmaması esasıyla, ekolojik dengeyi gözetecek biçimde, oluşturulması gerektiğine inanır.

2. Stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde demokratik usullere riayet edilmesi gerektiğini, stratejik planlarda bu raporda sunduğumuz görüşlerimizin yer almasının yanı sıra, planda yer alan proje ve uygulamaların işleyiş esaslarının kullanıcılar başta olmak üzere mahalle muhtarları ve mahalle dernek ve kooperatif temsilcilerinin yer alacağı heyette belirlenmesi gerektiğini, hazırlanacak projelerin ve tasarımların mahalle dernek ve kooperatifleri ile muhtarların da yer alacağı heyetlerle belirlenmesi gerektiğini, mevzuatta yer alan stratejik plan izleme denetleme birimlerinde Sarıyer Mahalleler Birliği ve muhtarlarda temsilcilerin bulunması gerektiğini savunur. Bu yaklaşımın Stratejik Plana işlenmesini talep eder.

3. Yaşlılara, çocuklara, engellilere ve diğer dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini savunur.

4. Kadınların karar alma süreçlerinde aktif hale getirilmesini, sosyal ve iktisadi olarak üretkenliğe dayalı biçimde desteklenmesini destekler.

5. Sarıyerli gençlerin eğitim süreçlerinde desteklenmesinin yanı sıra kişisel ve toplumsal becerilerinin geliştirilmesi doğrultusunda bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında da gelişiminin sağlanması hususunu önemser.

6. Sarıyer ilçesinin geniş hinterlandındaki doğal alanların korunmasını-geliştirilmesini savunur.

7. Mevcut yapı yoğun alanların çevresindeki doğal alanlar ve hinterlanttaki alanlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, Sarıyer’in “sağlıklı ve güvenli” gıdaya erişim konusunda, kendine yetebilir hale gelmesi için bugünden çalışmaya başlamayı önerir.

8. Sarıyer’in aynı zamanda bir üniversite merkezi olduğunun gözden kaçtığını tespit eder. Sarıyer’deki mevcut üniversitelerdeki gençlerin barınma sorunu başta olmak üzere sorunlarının çözümü için aktif pozisyon alınması gerektiğini savunur.

9. Üniversitelerin Sarıyer sosyal hayatına daha fazla katılmasını sağlayacak ortaklıkların geliştirilmesi gerektiğini, üniversitelilerle Sarıyerlilerin birbiriyle dayanışmasını sağlayacak, Sarıyerlilere kapalı olan bilim olanaklarının gençlerimiz ve çocuklarımız için kullanılabilir olmasına hizmet edecek yaklaşımların belediye öncülüğünde geliştirilmesi gerektiğini savunur.

Yukarıda saydığımız yaklaşım maddeleri doğrultusunda aşağıda sıralanan talep ve önerilerin 2020-2024 stratejik planına Belediye Başkanımız Sn. Şükrü Genç’in imzalamış olduğu taahhütnamede belirtilen biçimde işlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmek üzere hazırlamış olduğumuz bu raporun tarafınızca değerlendirilmesini ve stratejik planın meclis onayı aşamasından önce bu değerlendirmenin sonuçlarının tarafımıza iletilerek tartışılmasını arz ve talep ederiz.

2020-2024 STRATEJİK PLANI TALEP LİSTESİ

Sarıyer Mahalleler Birliği olarak işbu çalışmada Sarıyer Belediyesi’ne 2020-2024 tarihlerini kapsayacak Stratejik Plan hazırlığında ve buna bağlı bütçe kalemlerinde dikkate alınması için hem Mahalleler Birliği’ni oluşturan tüm bileşenlerin ortaklaştığı öneri projeler ve talepler, hem de mahalleler özelinde ihtiyaç duyulan altyapı, ulaşım, kentsel donatı ve sair tespitler yer almaktadır.

ORTAK TALEPLER:

Kentsel Tasarım, Altyapı/Üstyapı:

• Yerleşimlerimizin hukuki güvenceye kavuşmasını sağlamak üzere her türlü imar planı, parselasyon planı, yenileme/iyileştirme/dönüşüm projesi ve sair imar mevzuatından kaynaklı uygulamalar geliştirilmesi, bu uygulama alanlarında mevcut yerleşimcilerin tamamının yaşadığı mahallede haklarının korunması esasıyla davranılması

• Her türlü uygulamada mahalle muhtarlıkları, mahalle dernekleri ve kooperatifleri başta olmak üzere mahalle sakinlerinin tamamının sürece etkin katılımının ve çoğunluğunun onayının gözetilmesi

• Bahsedilen uygulamaların gerçekleşmesi için her türlü altyapı ve insan kaynağı ihtiyacı karşılanması, hazırlık/planlama/proje geliştirme süreçlerinde yer almak üzere Sarıyer Mahalleler Birliği’nin önereceği uzmanların ve bilim insanlarının, ekibe asli unsur olarak katılımının sağlanması, bu konuya ilişkin idari/hukuki gerekliliklerle bütçe kaleminin stratejik plana işlenmesi

• İBB koordinasyonu ile ilçe belediyesi sınırları içindeki otobüs, minibüs ve diğer toplu taşıma seferlerinin, sefer sayısı ve saatlerinin düzenlenmesi, erişilebilirliğinin arttırılması, Sarıdağ, Kocataş, Kazım Karabekir, Emirgan, Reşitpaşa, Ferahevler gibi mahalleler başta olmak üzere metroya erişime dönük seferler konulması

• Toplu taşıma ile entegre Hacıosman-Kazımkarabekir/Kocataş arasında teleferik hattının kurulması

• Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaya kaldırımları üzerinde kesintisiz erişiminin sağlanması, yol kenarlarındaki araç trafiğinin ve parklanlamalarının düzenli hale getirilmesi

• Yağmur suyu hatları bulunmayan sokakların tespit edilmesi, bu tespitlerin akabinde gerekli imalatların yapılması

• Sarıyer’deki doğal içme suyu kaynaklarının rehabilite edilerek mahalle çeşmelerinin yapılması

• Parkların, okulların, ibadet alanlarının, meydanların ve diğer kamusal alanların çevresinde yaya ve trafik güvenliğini sağlamak üzere yükseltilmiş yaya geçitleri, hız kesici tümsekler ve diğer güvenlik tedbirlerinin alınması

Önerilen Yer: Bahçeköy Yolu Üzeri, Nispetiye Caddesi Boğaziçi Güney Kampüs girişi ve civarı, Evren Paşa Caddesi Muhtarlık ve otobüs son durakları arasındaki alan, Poligon Caddesi Kazım Karabekir İlkokulu civarı ve diğer alanlar

• Büyük ölçekte Baltalimanı Vadisi, İstinye Vadisi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü arazisi, Çayırbaşı Fidanlığı ve eski hayvan hastanesinin kamusal kullanıma açık, yoğun yapılaşma içermeyen rekreasyon ve sosyal tesis alanları olarak değerlendirilmesi amacıyla projeler geliştirilmesi

• Mevcut parkların bakım, güvenlik ve altyapı eksikliklerin tamamlanması, mahallelerde hâlihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan kamuya ait alanların çocuk parkları ve dinlenme alanları olarak kullanımına dönük küçük ölçekli müdahalelerin geliştirilmesi


Eğitim:

• Üniversite ve liseye hazırlık kurslarının artırılması, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında Sarıyer Akademi’nin hem kapasitesinin artırılması, hem de “puan” kıyasına göre değil, hanehalkı gelir durumuna göre öğrenci tespiti yapması, Sarıyer Akademi’ye öğrenci erişimine dönük servis taşımacılığı yapılması

Önerilen Yer: Çayırbaşı Stadı ve etrafında yer alan Fen İşleri Müdürlüğü kullanımındaki alanlar, devlet okulları ve Belediye tarafından önerilecek diğer alanlar

• Sarıyer’de yer alan üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının çokluğuna karşın toplamda kamuya ait 1 adet öğrenci yurdu bulunmaktadır. Öğrencilerin ve ailelerin yüksek kira yükü karşısında mağdur olmamaları için öğrenci yurdu sayısı artırılmalıdır.

Önerilen Yer: Özellikle Bahçeköy, Rumelihisarı (Hisarüstü mevkii) ve Baltalimanı (Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi içindeki kullanılmayan kız yurdu) bölgesinde öğrenci yurtları yapılması

• Sarıyer’in üniversite kenti olduğu gerçeğinden hareketle, üniversitelilerin ve diğer gençlerin yararlanmasına açık etüt merkezleri, sosyal merkezler oluşturulmalıdır.

• Sarıyer’deki üniversitelerde okuyan gönüllü üniversite öğrencileri ile mahallelerimizdeki eğitim çağındaki gençlere yönelik eğitim, bilim, kültür sanat etkinlikleri düzenlenebilecek ortamlar yaratılmalıdır. Sarıyer’de okuyan tüm öğrencilerin Sarıyerli komşumuz olmasına yönelik projeler geliştirilmelidir.

• Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ve gündelik hayata entegrasyonu için ücretsiz eğitim alanları ve sosyal merkezler oluşturulması (down cafe vb.)

• Kadınlar ve gençler için ücretsiz ve işlevsel meslek edindirme kursları oluşturulması

Önerilen Yer: Semt evleri ve SAGEM’lerin bu amaçlar için de değerlendirilmesi

• Her mahallede halkın katılımıyla kütüphanelerin kurulması

Sosyal Dayanışma, Sağlık ve Spor:

• Semtevleri, Yaşamevleri her mahalleye yaygınlaştırılması.

• Kadın emeği el işlerinin üretiminde, pazara ulaştırılmasında ve pazarlanmasında belediye organizatörlüğü (üretim mekanı, pazarlama mekanı, erişim kolaylığı, organizasyon teşviği)

Önerilen Yer: Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı

• Kadınların üretime yönelik organizasyonunun desteklenmesi ve el emeğine dayalı ve yeterliliğe sahip olunan iş kalemlerinde belediye işlerinin doğrudan kadın kooperatiflerine verilmesi, özel sektörde iş bulmada belediyenin kolaylaştırıcı olması

• Kadın Sığınma Evinin oluşturulması

• Her mahallede belediye eliyle kreşlerin açılması

• Kadınların birlikte vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması

• Mahallelerde yer alan sağlık merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve her mahallede Ayazağa’daki gibi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlığı toplum sağlığı merkezlerinin kurulması

• Mahallelerde sinek ve böcek varlığına karşı ilaçlama faaliyetlerinin artırılması

• Mahallelerdeki ibadet alanlarının yer aldığı alanlarda taziye evlerinin yapılması

• Büyük ve küçük ölçekli spor tesislerinin yapılması, bu alanlardan amatör spor kulüplerinin faydalandırılması ve mevcut spor tesislerinin (ENKA, Cevahir) Sarıyerlilerin kullanımına açılması

Önerilen Yer: Çayırbaşı Fidanlığı bitiminde yer alan İBB şantiyesi alanı, Boğaziçi İmar Müdürülüğü-Derbent Mahallesi arasındaki ormanlık alan, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’ndeki eski hayvan hastanesi alanı, Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu İlkokulu’nun yanındaki ormanlık alan, Baltalimanı’ndaki spor genel müdürlüğüne ait alan ve Belediye tarafından önerilecek diğer alanlar

• Amatör Spor klüplerine alt yapı, malzeme, ekipman v.b. desteği sağlanması

• Uyuşturucu kullanan gençlerin rehabilite edilmesi için rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve bu gençlerin ailelerine de danışma/destek hizmeti sağlanması

• İhtiyaç sahiplerine dönük gıda ve benzeri temel ihtiyaçların giderilebileceği sosyal marketler oluşturmak

• Yoksul ailelerin yaşadıkları evlerinin çatı, tadilat ve benzeri işlerinde malzeme yardımı ve işçi desteği sağlanması

Kültür ve Sanat:

• Gençlerin bilim ve sanatla uğraşması için ilçemizde bulunan üniversiteler ile işbirliğiyle Gençlik Bilim ve Sanat Merkezlerinin kurulması

• Mahalle sakinlerinin diğer tarihi ve kültürel öneme haiz kentleri görebilmesi için Belediyenin etkin bir biçimde kültür turları düzenlemesi


Turizm ve Yerel Ekonomi:

• Kazım Karabekir-Kocataş tepesinde yer alan eski hayvan hastanesi alanının kuş göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı gözlem istasyonu olarak tasarlanması, bu alana erişimin kolaylaştırılması

• Boğaziçi alanında uygun noktalarda ( Sarıdağ, Kocataş, Baltalimanı v.b. mahalllerde) seyir teraslarının oluşturulması, bu alanlara ticari işletme kurulması halinde işletmesinin belediye tarafından yürütülmesi

• Belediyenin, Sarıyer’in köyler bölgesinde devam etmekte olan tarımsal üretimi ve besiciliği aktif biçimde desteklemesi ve buradan elde edilen ürünlerin Sarıyerlilere doğrudan ulaştırılmasının sağlanması

• Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fidanlığı niteliği taşıyan Çayırbaşı Fidanlığı’nda kadın kooperatifleri eliyle fidan ve diğer bitkisel üretimin devam ettiği satış noktaları oluşturulması

• Öncelikle kadınlar olmak üzere katılıma açık üretici kooperatiflerinin oluşturulması, desteklenmesi. Belediyenin çeşitli iş kalemlerindeki ihtiyaçlarının liyakat da gözetilerek doğrudan kooperatiflerden karşılanması

Afet Yönetimi ve Güvenlik:

• Afet toplanma alanlarının belirlenmesi ve bu noktalardan mahalle sakinlerinin haberdar kılınması

• Olası afet senaryoları bağlamında mahalle sakinlerine temel afet eğitiminin verilmesi ve her mahallede olası afet durumlarında gerek duyulacak malzeme ve teçhizatları içeren konteynerler yerleştirilmesi

• Afet durumunda gerçekleşecek zararların önceden tespit edilmesi ve bu zararları azaltmak için belediye tarafından halkın katılımıyla planların hazırlanması

• Parklar ve diğer kamusal alanların aydınlatma, erişilebilirlik gibi sorunlarının çözülmesi, yaya erişimlerinin güvenli olması için önlemler alınması

Yönetişim:

• Stratejik plan yaklaşımımızın planda yer alması, önerilen projelerin uygulanması esnasında tasarım-uygulama süreçlerinde mahallelilerin ve asli kullanıcılarının etkin katılımın sağlanması, bütün bu süreçlerin sonucu olarak izleme ve denetleme komisyonlarında mahalleler birliği temsilcilerinin yer almasının sağlanması

• Bütçe çalışmalarının stratejik plana göre düzenlenmesi, öncelikli konulara birlikte karar verilmesi

NOT: Mahallelerin noktasal müdahaleleri de içeren ayrıntılı talepleri raporumuz ekinde yer almaktadır.

İletişim

 • Adres

  Baltalimanı, Balta Liman Çayır Cd İstanbul TR 34470
 • (0212) 277 82 00
 • Sosyal Medya