Dernek'ten Halka Bilgilendirme

23/12/2019
Son Ziyaretçi Tarihi 29/01/2023 00:32:49

YERLEŞİMLERİMİZİN VE YAPILARIMIZIN HUKUKİ GÜVENCEYE KAVUŞMASI, TAPU SORUNUMUZUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR…

ISLAH İMAR PLANLARI SARIYER BELEDİYE MESLİSİ’NDEN OYBİRLİĞİ İLE GEÇTİ..! HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN...

SIRA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE!

Uzun yıllardır. 2981 sayılı kanundan kaynaklı haklarımızın tecelli etmesi, yerleşimlerimizin/yapılarımızın 50 yıllık tapu sorununun çözümünü görmek için bekliyoruz.

YERLEŞİMLERİMİZİN HUKUKİ GÜVENCEYE KAVUŞTURULMASI İÇİN HAKLI HAK ARAYIŞIMIZIN HİKAYESİ:

Yerleşimlerimiz 50-60 yıllık yerleşimlerdir. Mahallelerimizi binbir emekle, kamu idarecilerinin zımmi onayı ile kurduk. Mahalleye okulu, yolu, suyu, elektriği biz getirdik. Komşu olduk. Muhtarlıklar kuruldu. Vergi aldılar….

Uzun yıllar boyunca yerel ve genel her seçimde,  adayalar ve siyasi partiler mahallelerimize gelip “tapu” sözü verdiler. Lakin, haklarımızın gerçekleştirilmesi yerine bizleri oyalamayı tercih ettiler. Biz de yıllar boyunca hukuki güvenceye kavuşmak için çeşitli çabalar gösterdik.

Nihayetinde; sorunlarımız çözmek için seçtiğimiz idarecilerin seçimlerden sonra bizlerin haklarını ilerletme konusunda her seferinde ikircikli davrandığını gördük. Bizler de haklarımızın bizzat takibi için siyasi-etnik-mezhebi-yöresel ve cinsiyete dayalı ayrım yapmayı esas edinerek, Kazımkarabekirpaşa/ PTT evleri/ Kocataş/ Sarıdağ/ Reşitpaşa/ Derbent/ Pınar/ Rumelihisarüstü/ Fatih Sultan Mehmet/ Baltalimanı/ Cumhuriyet/ Emirgan/ Poligon/ Çayırbaşı mahallelerinde yaşayanlar olarak, yerleşimlerimizin ve yapılarımızın hukuki güvenceye kavuşması için yıllardır dernekleşerek/ kooperatifleşerek hak arayışını sürdürmeye karar verdik. Kendi mahallelerimizde birlik sağladıktan sonra mahalle farklılığı gözetmeden bir araya gelen 14 mahalleden oluşan Sarıyer Mahalleler Birliği'ni oluşturduk.

HAKLARIMIZA, HAYATIMIZA

SAHİP ÇIKMAK İÇİN NELER YAPTIK ?


·     Yıllardır 2981/4706 ve 775 sayılı sayılı kanunlardan doğan haklarımız konusunda bütün komşularımıza bilgi vererek, yerine getirilmesi için birlik halinde ilgili İdareler nezdinde girişimlere başladık.

·     Tapu tahsis belgelerinin iptal edildiği bilgisinin doğru olmadığını ve 2981 sayılı kanunun halen yürürlükte olduğunu komşularımıza gazeteler, halk toplantıları ve yüz yüze görüşmelerle anlattık.

·     2015 yılında, 2981 sayılı Kanun yürürlükten kalka­cak iken, diğer mahallelerin dernek ve kooperatifleri ile birlikte TBMM de grubu bulunan siyasi partiler nezdinde yaptığımız girişimler sonucu, haklarımızı gözeten bu kanunun önce 3 yıl, devamında da 8 yıl daha yürürlükte kalmasına vesile olduk.

·     Her seçim döneminde, taleplerimizin neticeye ulaşması için bütün siyasi parti adaylarına hazırladığımız dosyaları verdik, kendilerini büyük halk toplantılarına davet ettik ve sonucunda sözler ve yazılı taahhütler aldık.

·     Her girişimimizi komşularımızın bilgi ve onayları dahilinde yaptık, kararlarımızı onlarla birlikte aldık.

·     Her yerel seçim sonrasında, ilçe belediyeleri tarafından 6 ay içinde yapılan Stratejik Planlara mahallelerimiz ve Sarıyer ile ilgili önerilerimizi yazılı olarak sunduk.

·     Sarıyer Mahalleler Birliği olarak, Sarıyer Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi nezdinde yaptığımız girişimler so­nucunda; Sarıyer Belediye Meclisi oybirliği ile “geri görünüm” ve “etkilenme” bölgeler­inde yer alan bazı alanlarda 08.05.2015 tarih ve 2015/70 sayılı karar ile ıslah planı çalışmalarının başlatılması; 05.02.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile de uygulama süreçlerine geçilmesi,  kararlarını almıştır.

·     Hazırlanan ıslah imar planlarından 3 mahalleye ait olanları oybirliği, diğerleri ise oyçokluğu ile Sarıyer Belediye Meclisi’nden geçerek Belediye Mecli­si kararına dönüşmüştür. Sarıyer Belediye Başkanlığı da söz konusu planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na göndermiştir.

·     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri uyarınca, Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen bu ıslah imar planlarını meclis gündem­ine alarak görüşmesi ve duruma göre aynen veya değiştirerek onaylaması gerekirken; anılan kanun maddelerini uygulamamış ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü vasıtasıyla “yetki” ve “usul” kurallarına açık bir aykırılık teşkil ede­cek şekilde bu planları doğrudan Sarıyer Belediye Başkanlığı’na iade etmiştir.

·     Bu karara karşı, Sarıyer Belediye Başkanlığının, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğu davalara, Sarıyer Mahalleler Birliği olarak bizler de 5000 hak sahibi olarak müdahil olduk. Dava süreçleri sonunda, Danıştay, Sarıyer Belediyesi tarafından açılan ve bizim de müdahil olduğumuz açılan bu davayı haklı, İBB’nin iade kararını haksız ve hukuksuz bulmuştur.

·     Bu gelişmeler üzerine; Sarıyer Belediye Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu ve mahallelerimize ait ıslah imar planları, 18 Ocak 2019 tarihli İBB Meclis toplantısında gündeme alınmış ve AK Parti’li Meclis üyelerinin oylarıyla tekrar Sarıyer Belediyesi’ne iade edilmişti.

 

Bu kararın üzerine 2019 yılı ocak ayında hazırladığımız matbuatta:

 

' İBB Meclisinin Ocak-2019 oturumunda Aldığı Karar Kanunları ve Hukuku Halkın Aleyhine Yorumlayan Zorlama Karardır.!' :

18 Ocak 2019 tarihli toplantıda İBB Meclisi'nin en önemli red gerekçeleri; '2981 sayılı Kanun'un Boğaziçi Bölgesi'nde uygulanamayacağı' ve '3194 sayılı Kanun'a göre imar planları yapılmış alanlarda Islah İmar Planı yapılamayacağı' idi. Bu gerekçeler ne hukukidir ne de doğru!

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay içtihatları, 2981 sayılı Kanun'un 3. maddesinin “amaçsal” bir biçimde yorumlanması gerektiğini ortaya koymakta, bu kapsamda da kanun koyucunun anılan maddeyi düzenleme amacının, Boğaziçi alanında yer alan her bölgeyi Kanun'un uygulaması dışında bırakmak değil, sadece, kıyıların korunmasına yönelik anayasal ilke ve kamu yararı gereği, özel yapılaşma yasağının bulunması gereken “kıyı”, “sahil şeridi” ve “öngörünüm bölgelerinde” uygulanmasına mâni olmak olduğunu göstermektedir. Nitekim 2981 sayılı Kanun'un  “Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar” başlıklı 14. maddesinin saydığı alanlar içerisinde "Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri yer almamaktadır." …

Islah planları reddedilirken sunulan bir diğer gerekçe; ",,, imar planı yapılmış alanda “Islah İmar Planı” yapılamayacağı; İBB Meclisi'ne sunulan planların da onaylı nazım imar planlarına aykırı olduğu" idi. … Yasada ve yönetmelikte 2981 sayılı Kanun uyarınca yapılan planların 3194 sayılı Kanun'a uygunluğunun teknik olarak denetlenmesi gibi bir hüküm bulunmamaktadır. Islah Planlarının, doğası gereği, 3194 sayılı kanunda tanımlanan Nazım İmar Planlarına uyumlu olması mümkün değildir… “Aynı yasada Islah Planı yapılabilecek alanlar” “Üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar bulunan ve bu nedenle, uygulama kabiliyeti kalmamış olan imar planı olan alanlar …” olarak sayılmıştır.

Sarıyer’de 2003 yılında 3194 sayılı Kanun'a göre 1/1000 Uygulama İmar Planı onanmış ancak planın uygulama kabiliyeti olmadığı bu süreçte ortaya çıkmıştır. Planların süresi dolmak üzeredir. Alanda ne kadar uygulanabildiği ortadadır. Islah Planlarının hazırlanmış olduğu bölgeler; tam da mevzuatın tanımladığı uygulama kabiliyeti kalmamış olan imar planı alanıdır.

Bu kararı verenler yanlış yapmıştır. 50-60 yıldır yaşadığımız mahalleleri rantçılara peşkeş çektirmeyeceğiz. Bizler, hiçbir komşumuzu güvencesiz bırakmayacak şekilde "üzerinde yaşadığımız yerin, yıllardır orada yaşamış ve emek etmiş bizlere devrini” talep etmeye devam edeceğiz.

Ne inancımızdan bir şey eksildi, ne kararlılığımızdan! Çünkü, haklarımızın farkındayız, hukukun yanımızda olduğunu biliyoruz. Halkız ve birlikteyiz.”

Demiştik.

HAKLARIMIZIN YERİNE GETİRİLMESİNİ TAKİBE DEVAM ETTİK!

Yerel seçimlerde gerek ilçe belediye başkan adaylarından gerekse de Büyükşehir adaylarından “SÖZ” talep ettik. Bütün adaylar seçim sürecinde bizlere 2981 SAYILI KANUN KAPSAMINDA tapu sözü verdiler. Seçimlerden hemen sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile “Islah İmar Planlarının” reddine dayanak olan komisyon görüşlerinin geri alınması talebi ile görüşmeler sürdürdük. 13 Mahalleden binlerce mahalleli ile hukuksuz ve aleyhimize olan görüşün geri alınması için yazılı olarak başvuruda bulunduk.

Mahallelerimizle ilgili olarak yapılmış 'Islah Planlarının' iade kararına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararına gerekçe oluşturan Komisyonun hukuka aykırı olan görüşü geri alındı.

İlgili yazının Sarıyer Belediyesi’ne tebliği üzerine; Sarıyer Belediye Başkanlığı 11 Mahallenin Islah İmar Planlarını Aralık 2019 Sarıyer Belediye Meclisi’ne görüşülmek üzere tekrar gönderdi. 8 Aralık Tarihinde yapılan oylamada ise 11 Mahallenin Islah İmar Planı tartışmalardan sonra Mecliste üyesi bulunan bütün partilerin OYBİRLİĞİ ile Sarıyer Belediye Meclisi’nde kabul edildi.FATİH SULTAN MEHMET / BALTALİMANI VE DERBENT ( ÇAMLITEPE ) MAHALLELERİMİZDEKİ RİSKLİ ALAN KARARLARININ KALDIRILARAK BU SÜRECE DAHİL KILINMASINI İSTİYORUZ ..!

Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından, Mahallemizle ilgili olarak yapılmış ' Islah Planlarının' uygulama süreci, Mahallemizin 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli alan ilan edilmiş olması ve plan yapma yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait olması nedeniyle durdurulmuştur.

Riskli Alan kararının JICA raporu, İBB tarafından yayınlanan İstanbul Jeoloji haritası ve İstanbul 1/100.000 ölçekli ÇDP nda yer alan tespitlerle uyumlu olmadığı açıktır. Nitekim 1. Riskli alan kararlarını Danıştay bu nedenle İPTAL etmişti. Yıllardır sürüncemede bırakılan 'mülkiyet ve hukuki güvence' sorunumuzun çözümü yönünde Sarıyer Belediyesi tarafından başlatılan süreci engelleyici/durdurucu olarak değerlendirilmesinin hukuka da adalete de uygun olduğun düşünmüyoruz. Bu nedenle; Fatih Sultan Mehmet/ Baltalimanı/Derbent Mahallelerimize ait ' Riskli Alan' kararının kaldırılarak, Islah planı çalışmalarına ve 2981 sayılı kanunun uygulama süreçlerine dahil kılınmalıdır.

Kaldı ki 6306 sayılı kanun uygulaması yapılacak yerlerde 2981 sayılı kanunda tanınan hakların verilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu durumu Bakanlık yetkilileri de teyit etmektedir. Arazilerin devrini sağlayın akabinde dönüşümün usul ve esaslarını konuşalım.

SARIYER MERKEZ MAHALLESİ SARIDAĞ ÜSTÜ MEVKİİNDE SİT DERCELENDİRMESİ KARARININ YENİDEN ELE ALINMASINI TAKİBE DEVAM EDECEĞİZ.

Sarıdağüstü’nde Doğal Sit Alanı kararının yeniden değerlendirilmesi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Kanunu gereğince yıllar önce tamamlanmış olmalıydı. Bu konuda görevlerini “yavaş” yapan kamu görevlileri, hukuki güvenceye kavuşmamamız konusunda olumsuz anlamda sorumluluk sahibidir. Bizler Tabiat Varlıkları Kurulu’ndaki değerlendirmelerin bir an önce tamamlanmasını, yerleşimlerimizdeki SİT kararlarının bilmsel esaslarla değerlendirilmesini, akabinde 2981 sayılı kanunla tanınan haklarımızın tekamülü için gerekli süreçlerin işletilmesi talebimizde ısrarcıyız.

HANGİ AŞAMADAYIZ? NE YAPIYORUZ?

Islah İmar Planlarının yürürlüğe girmesi ve hak doğuran işlem haline gelmesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanması için siyasi partilerin yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor. Ak Parti Sarıyer Belediye Meclis grubunun Sarıyer’de planlara onay verirken “tartışılmasını” istediği başlıklarda haklarımızı/ kanuni dayanaklarını anlatma amaçlı görüşmelere devam ediyoruz. Yine aynı meclis kararının sözlü görüşmelerinde AK Parti meclis üyelerince beyan edilen “2981 çalıştayı” yapılacak olursa, haklarımızı ve hukuki dayanaklarını anlatmayı sürdüreceğiz.

Bu aşamada Islah İmar Planlarının onaylanması/kabulü Sarıyer’den tek ses olarak gitmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki görüşmeleri bakımından önemli.

Tabi ki; SARIYERLİ HAK SAHİBİ KOMŞULARIMIZIN haklarına sahip çıkması, sahip çıktıklarını göstermesi daha önemli.

Gün birliğimizi sözle değil fiilen gösterme, Sarıyer’in son 50 yıllık tarihinin kritik aşaması olan, Islah Planlarının İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE görüşülmesi sırasında orada olma, meclis görüşmeleri ve oylaması öncesinde oy verdiğimiz siyasi partilere yasanın bizlere tanıdığı hakların verilmesi, yasaya dair yorumların lehimize yapılması konusunda ısrarlı/ kararlı talepte bulunma zamanıdır.

Bu nedenle komşularımızın Sarıyer Mahalle Dernek ve Kooperatiflerinden gelecek çağrılara kulaklarının da zihinlerinin de kalplerinin de açık olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi görüşmelerini ve oylamasını yerinde izlemeye gelmesi mühimdir.

ARAZİLERİN DEVRİNİ BAŞLATACAK ISLAH PLANLARI SARIYER BELEDİYE MECLİSİNDEN GEÇTİ. SIRA BÜYÜKŞEHİR’DE. 50 yıllık emeğimizin sonucunu etkileyecek, mahallelerimizin geleceğini belirleyecek İBB MECLİS görüşmesine HEP BİRLİKTE GİDECEĞİZ. KARAR VERİCİLER KARARLARINI BİZLERİN GÖZLERİ ÖNÜNDE VERECEKLER


İletişim

  • Adres

    Baltalimanı, Balta Liman Çayır Cd. No:12, Sarıyer İstanbul TR 34470
  • Sosyal Medya